در بازار بورس و سرمایه به تعداد تمام سرمایه گذاران روش و شکل متفاوت برای تشکیل سبد سهام وجود دارد و گاها افراد سهم های بسیار خوب و آینده دار در سبدشان وجود دارد ولی در زمان درست ورود نکرده اند و یا در زمان مناسب خروج نمیکنند لذا همواره متضرر خواهند بود،تیم مدیریت پرتفلیو مجموعه سیگنال رسان ضمن بررسی سبد سهام شما  اقدام به مشاوره در خصوص مدت زمان  نگهداری و یا فروش سهام موجود در پرتفوی مینماید